MySQL , "asuultdb1", mp3db , mp3zarlal, counterdb vv . v vv PHP, Javascript, HTML comment, 㺺 .. , v vv, v 㺺 v vv , v v v!

<html>
<head>

<title>MP3 Mongolduu - Feat Asuult.net</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<link rel="stylesheet" href="mongolduu.css" type="text/css">

<!-- Open Window Function end bna.. -->

<script type="text/javascript">
function openwindow(IDN)
{
window.open("getmp3.php?ID="+IDN,"6854","toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=350,height=200")
}
</script>


</head>

<!-- 2001 onii 10-r sariin 19nd, Hurelbaatariin Hundaga
ene huudasnii HTML, PHP, MYSQL code-g bichiw..
Bellevue, NE USA
-->

<body bgcolor="#333333" text="#000000">

<!-- ********** THE BEGGINNING *********** -->
<!-- *** Database-tei holbogdoh *** -->

<?php

include , , v v dbConnect.inc vv . Server Side Include ..

// **** Connect to the database server
include("/home/asuult/dbConnect.inc");

// **** Select the mp3db database
if (! @mysql_select_db("asuultdb1") )
{
echo( "<P>Unable to locate the mp3db " .
"database at this time.</P>" );
exit();
}
?>

<!-- *** Table-uudee zurah *** -->

<div align="center">
<table width="790" border="0" align="center">
<tr>
<td bgcolor="#0066CC">
<div align="center"><font size="2" color="#FFFFFF"><b><a href="index.php">MP3
Ìîíãîëäóó</a> - <a href="http://www.asuult.net">Asuult.net</a></b></font></div>
</td>
</tr>
</table>
<p><b><font color="#FFFFFF" size="5">MP3 Ìîíãîëäóó - Feat Asuult.net</font></b>
</p>
<table width="790" border="0" align="center">
<tr>
<td width="140" bgcolor="#0066CC">
<div align="center"><font color="#FFFFFF"><b> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Main
Menu</font></b></font></div>
</td>
<td bgcolor="#0066CC">
<div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ìîíãîë
Äóóíû Ñàí</font></b></font></div>
</td>
</tr>

<!-- *** Zuun taliin Menu *** -->

<tr valign="top">
<td>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="index.php">MP3
Ìîíãîëäóó</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://www.asuult.net/index.php">Ívvð
õóóäàñ</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="add_mp3.php">MP3
íýìæ îðóóëàõ</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="Latest_add.php">Ñvvëä
íýìýãäñýí..</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="most_download.php">Ýðýëò
èõòýé MP3</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://asuult.net/gbook/" target="_blank">Guestbook</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#666666"><b><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://pub43.bravenet.com/forum/show.php?usernum=3618464289&cpv=1" target="_blank">Àñóóëò
ñàìáàð</a></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#666666"><font color="#FFFFFF"></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#0066CC">
<div align="center"><font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Asuult.net</b></font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center"><a href="http://www.asuult.net" target="_blank"><img src="../asuult_tusgal_140x.gif" width="140" height="34" border="0" alt="Asuult.net"></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#0066CC">
<div align="center"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF" size="2">Õàìòðàã÷èä</font></b></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://scenecritique.kharakhorum.net:9999/nph-klassb.exe" target="_blank"><img src="../banner_sceneqritique_140x49.gif" width="140" height="49" border="0" alt="Scenecritique!"></a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center"><a href="http://www.mongolnetworks.de.vu/" target="_blank"><img src="../banner_tsez_webdesign140x36.gif" width="140" height="36" border="0" alt="TseZ"></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center"><a href="http://www.mglclub.com" target="_blank"><img src="../banner_mglclub140x36.gif" width="140" height="36" border="0" alt="MGLClub"></a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center"></div>
</td>
</tr>
</table>
</td>

<!-- *** Zuun taliin Menu v *** -->

 

<!-- *** Goliin Contents - v*** -->

<td>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td valign="top">
<table width="100%" border="0">

<!-- *** Medee *** -->

<tr>
<td bgcolor="#0066CC" valign="top" width="330">
<div align="center"><font color="#FFFFFF" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MP3
Ìýäýý</font></b></font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" class="FormText"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#CCCCCC">Ìàíàé
Asuult.net âýá òà ávõýíä ººðñäèéí ñîíñîõ äóðòàé MP3 äóóãàà
õàéæ îëîõ öîî øèíý áîëîìæûã íýýæ ºã÷ áàéíà. Ýíý áîë ÿã îäîî
òàíû õàðæ áóé Ìîíãîë äóóíû ávðòãýëèéí ñàí õóóäàñ þì. Òà ávõýíä
òààëàãäíà ãýäýãò íàéäàæ áàéíà. Îäîî õvññýí õví
áîëãîí ººðñäèéí MP3 äóóãàà ávðòãýëä íýìýæ òàòàæ îðóóëàõ áîëîìæòîé áîëëîî..</font></td>
</tr>

<!-- *** Hailt *** -->

<tr>
<td bgcolor="#0066CC" valign="top">
<div align="center"><b><font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">MP3
Õàéëò (Search)</font></b></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td>
<form name="form1" method="get" action="search.php">
<div align="right"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF">
Õàìòëàã äóó÷èí</font>
<input type="text" size=15 name="textfield_artist">
<br>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#FFFFFF">
<input type="hidden" name="huudasnii_too" value="0">
Äóóíû íýð</font>
<input type="text" size=15 name="textfield_song">
<br>
<input type="submit" name="Submit_search" value="Õàéõ - Search">
</div>
</form>

</td>
<td>
<div align="center">..</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="left">
<ul>
<li class="FormText"><a href="artist_list.php">Õàìòëàã
äóó÷äûí íýðñèéí æàãñààëò ..</a></li>
<li><a href="http://www.asuult.net/mongolduu/search.php?textfield_artist=&huudasnii_too=0&textfield_song=&Submit_search=%D5%E0%E9%F5%2B-%2BSearch" class="FormText">Ávðòãýãäñýí
ávõ äóóíû æàãñààëòûã vçýõ ..</a></li>
</ul>
</div>
</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>

<!-- *** Most recently added *** -->

<tr>
<td bgcolor="#0066CC" valign="top">
<div align="center"><b><font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Õàìãèéí
ñvvëä íýìýãäñýí (Latest Add)</font></b></div>
</td>
</tr>

<!-- *** most recently added-iin
php part *** -->

<tr>
<td valign="top" class="FormText">


<!-- **** MOST RECENTLY ADDED !!! EHLEL **** ----------------------- -->
<?php


// Request the text of all the mp3 entries
$result = mysql_query(
"SELECT * FROM mp3db order by Datetime desc");
if (!$result) {
echo("<P>Error performing query: " .
mysql_error() . "</P>");
exit(); }

$ii=0;
while ( $row = mysql_fetch_array($result) ) {
$ii++;

if ($row["Albumname"]=="") {$row["Albumname"]="...";}
echo("<a href=\"javascript:openwindow(". $row['ID']. ")\">".$ii.". ". $row["Bandname"] . " - " . $row["Songname"] . " - " . $row["Albumname"] ." (".$row["Hit"] .")</a> <br>");

if ($ii>30)
break;
}

?>


<!-- **** MOST RECENTLY ADDED !!! TOGSGOL **** --------------------------- -->

</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>

<!-- ** ** ** ** 2 , vv , ...** ** ** ** -->

<td valign="top">
<table width="100%" border="0">
<tr>

 

<!-- ********************** Zarlal Starts! ******************* -->


<td bgcolor="#003399" valign="top">
<div align="center"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#FFFFFF">Çàðëàë</font></b></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" class="FormText">
<?php

// Request the text of all the mp3 entries
$result = mysql_query(
"SELECT * FROM mp3zarlal order by ZID desc");
if (!$result) {
echo("<P>Error performing query: " .
mysql_error() . "</P>");
exit(); }

$ii=0;
while ( $row = mysql_fetch_array($result) ) {

$ii++;

if (strlen($row["ZarlalGarchig"]) > 52)
{ $gagagarchig = substr($row["ZarlalGarchig"] , 0, 55) . "...";

}
else { $gagagarchig = $row["ZarlalGarchig"]; }

echo("<a href=\"show_zarlalx.php#" . $row[ZID] . "\">". $row["ZID"] . " : " . $gagagarchig . "</a>");


echo("<blockquote>");

echo("<font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\" size=\"2\" color=\"#CCCCCC\">");

$rest = substr($row["Zarlaltext"] , 0, 100);
echo($rest);

echo("</font>");

echo("</blockquote>");

if ($ii>4) {
break; }

}

?>
<p align="right"><a href="show_zarlalx.php">Ávõ çàðëàëûã vçýõ..</a><br>
<a href="show_zarlalx.php#add">Øèíýýð çàðëàë îðóóëàõ..</a></p>
</td>

<!-- ********************** Zarlal Togsow! ******************* -->


</tr>


<!--- *** Genre - *** -->
<tr>
<td bgcolor="#003399" valign="top">
<div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#FFFFFF"><b>Òîäðóóëãà</b></font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CCCCCC">Ýíý
Ìîíãîëäóó õóóäàñûã Àñóóëò.íýò -ûí âýá ìàñòåðóóä PHP, MySQL
òåõíîëîãè àøèãëàí õèéñýí áºãººä, âýá ïðîãðàìì÷ëàë ñóðàëöàæ
áàéãàà, õýðõýí èéì õóóäàñ õèéõèéã ñîíèðõîæ áóé Ìîíãîë çàëóóñ
òà ávõýíäýý õýðýã áîëîõ áîëîâ óó ãýñýí áîäëûí vväíýýñ çàðèì
PHP ýõ êîäûã ýíä õàâñàðãàâ. </font></td>
</tr>

 


<!-- *** Most downloaded *** -->
<tr>
<td bgcolor="#0066CC" valign="top">
<div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#FFFFFF"><b>Õàìãèéí
èõ òàòàæ àâñàí MP3 (Most dl)</b></font></div>
</td>
</tr>

<!-- *** most downloaded-iin
php part *** -->

<tr>
<td valign="top" class="FormText">


<!--- *********** Most Downloaded Begins *************** --->
<?php


$result = mysql_query(
"SELECT * FROM mp3db order by Hit desc");
if (!$result) {
echo("<P>Error performing query: " .
mysql_error() . "</P>");
exit(); }
$ii=0;
while ( $row = mysql_fetch_array($result) ) {
$ii++;
if ($row["Albumname"]=="") {$row["Albumname"]="...";}
echo("<a href=\"javascript:openwindow(". $row['ID']. ")\">".$ii.". ". $row["Bandname"] . " - " . $row["Songname"] . " - " . $row["Albumname"] ." (".$row["Hit"] .")</a> <br>");
if ($ii>30)
break;
}

?>
<!--- *********** Most Downloaded Ends *************** --->
</td>
</tr>

<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>..</p>
<p><img src="../0099CC.gif" width="315" height="2"></p>
</td>
<td>
<p>..</p>
<p><img src="../0099CC.gif" width="315" height="2"></p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="center"><img src="../0099CC.gif" width="640" height="2"></p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>&nbsp;</td>

</tr>
</table>

</div>
<div align="right"><span class="FormText">


<!-- *** Counter *** -->
<?php

$query = "update counterdb set counterValue = counterValue + 1 where counterID=1";
$result = mysql_query($query);
if (!$result) {
echo("<P>Error performing counter database query: " .
mysql_error() . "</P>");
exit();}

//

$result = mysql_query(
"SELECT counterValue FROM counterdb where counterID=1");
if (!$result) {
echo("<P>Error performing query: " .
mysql_error() . "</P>");
exit(); }
$row = mysql_fetch_array($result);
echo("<p> Ìèíèé õèéñýí ýíý íýã òîîëóóð õýðýâ çºâ òîîëæ áàéãàà áîë òà ýíý õóóäàñûã vçýæ áàéãàà ".$row[0]." äýõ çî÷èí áîëæ òààð÷ áàéíà.</p>");


?>

<!-- ********* THE END ************ -->
</span> </div>
<div align="right">
<p>2001.10.20</p>
<p><a href="mailto:[email protected]" class="FormText">[email protected]</a></p>
</div>
</body>
</html>